R&W Kancelaria Prawna
Wojewódzka 48/4, 40-026 Katowice
sekretariat@rw-kancelaria.pl
R&W Kancelaria Prawna
Procesy sądowe o odszkodowania

Specjalizujemy się w procesach sądowych o odszkodowania w sprawach dotyczących m.in. SZKÓD OSOBOWYCH/MAJĄTKOWYCH z TYTUŁU BŁĘDÓW MEDYCZNYCH, WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH, WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW ZA GRANICĄ, INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH.
R&W Kancelaria Prawna
Błędy medyczne

Kluczem do skutecznego dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne jest doskonała znajomość orzeczeń z zakresu zgody pacjenta na zabieg medyczny, związku przyczynowego i ciężaru dowodu w ,,procesach lekarskich”. NIE RYZYKUJ I POSTAW NA PROFESJONALISTÓW.

więcej
R&W Kancelaria Prawna
Wypadki komunikacyjne

Każdy może być poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym. Prawo do odszkodowania mają nie tylko kierowcy czy posiadacze samochodów, ale wszystkie osoby, które poniosły w następstwie wypadku komunikacyjnego szkodę. POWIERZ SWOJĄ SPRAWĘ PROFESJONALISTOM.

więcej
R&W Kancelaria Prawna
Wypadki w pracy

Za wypadek przy pracy uważa się między innymi nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą - na przykład podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.ULEGŁEŚ WYPADKOWI MASZ PRAWO DO ODSZKODOWANIA.

więcej

Zadośćuczynienie w orzecznictwie sądowym

Wyrok Sadu Rejonowego w Lublinie z dnia 30 marca 2009 roku, sygn. akt I C 773/08, niepublikowany                                                                                                                       

Podstawę prawną roszczenia o zadośćuczynienie stanowi z art. 445 § 1 k.c. Na podstawie tego przepisu w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Krzywdę należy rozumieć jako cierpienie fizyczne (ból i inne dolegliwości) oraz cierpienia psychiczne (ujemne uczucia przeżywane w związku z cierpieniami fizycznymi lub następstwami uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia).

Sąd miał także na uwadze, iż powódka jest osobą w średnim wieku, tymczasem mając na uwadze powszechnie przyjętą linię orzeczniczą sądów powszechnych i Sądu Najwyższego przyjmuje się, iż to młody wiek jest okolicznością wpływającą, na zwiększenie poczucia krzywdy doznanej wypadkiem.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 listopada 2006 r., sygn. akt I ACa 1145/06, niepublikowany                                                                                                      

Ustalenie procentu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wypadku zadośćuczynienia na podstawie art. 445 § 1 kc ma znaczenie jedynie pomocnicze. Znaczenie zasadnicze natomiast ma całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności rozmiar doznanych obrażeń, przebieg leczenia, rodzaj i czas trwania dolegliwości oraz zakres trwałych skutków wypadku.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 10 kwietnia 2008 r., sygn. akt III Ca 279/08, niepublikowany                                                                                                                   

Na wysokość zadośćuczynienia wpływa nie tylko stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale także indywidualne cechy osoby poszkodowanej, długotrwałość leczenia, jej wiek, rokowania na przyszłość, utrudnienia w codziennym życiu, na jakie osoba poszkodowana napotyka w związku z dolegliwościami i następstwami wypadku.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 4 czerwca 2008 r., sygn. akt III Ca 466/08, niepublikowany                                                                                         

Przewidując w art. 445 § 1 możliwość przyznania poszkodowanemu odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia  pieniężnego za doznaną krzywdę, kodeks cywilny nie określa kryteriów, jakimi należy się kierować przy ustalaniu wysokości tego zadośćuczynienia. Niewątpliwie zadośćuczynienie ma na celu naprawienie szkody niemajątkowej wyrażającej się krzywdą w postaci cierpień fizycznych i psychicznych, dlatego ustalając jego wysokość trzeba mieć na uwadze rozmiar dolegliwości powstałych w następstwie urazu oraz leczenia, potrzebę złagodzenia cierpień fizycznych i negatywnych odczuć psychicznych towarzyszących zdarzeniu. Uwzględnienia wymaga także długotrwałość choroby, rozmiar kalectwa, trwałość następstw zdarzenia,  konsekwencje uszczerbku na zdrowiu w życiu osobistym i społecznym poszkodowanego, jego wiek i prognozy na przyszłość.

Wyrok SN z dnia 1974.08.09 II CR 396/74 OSNC 1975/5/86                                                                                                                                                                                  

Okoliczność, że dwa zdarzenia nastąpiły w wyniku jednego wypadku komunikacyjnego, nie ma wpływu ani na zasadę, ani na wysokość roszczeń dochodzonych przez poszkodowanego. Roszczenie poszkodowanego o zadośćuczynienie za krzywdę, wyrządzoną mu przez spowodowanie uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia (art. 445 § 1 k.c.), oraz roszczenie o odszkodowanie w związku ze znacznym pogorszeniem sytuacji życiowej wskutek śmierci ojca są roszczeniami odrębnymi i od siebie niezależnymi. 

Wyrok SN z dnia 2006.04.20 IV CSK 99/05 niepublikowany                                                                                                                                                                                            

1. Na podstawie art. 445 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Ze względu na niewymierność krzywdy, określenie w konkretnym wypadku odpowiedniej sumy pozostawione zostało sądowi. Sąd dysponuje w takim wypadku większym zakresem swobody, niż przy ustalaniu szkody majątkowej i sumy potrzebnej do jej naprawienia. Nie oznacza to jednak, by ocena sądu nie poddawała się weryfikacji pod kątem jej zgodności z dyspozycją art. 445 § 1 k.c.

2. Kryteria istotne przy ustalaniu "odpowiedniej" sumy zadośćuczynienia to: rodzaj naruszonego dobra, zakres i rodzaj rozstroju zdrowia, czas trwania cierpień, wiek pokrzywdzonego, intensywność ujemnych doznań fizycznych i psychicznych, rokowania na przyszłość, stopień winy sprawcy.

Wyrok SN z dnia 2004.01.30 I CK 131/03 OSNC 2005/2/40                                                                                                                                                                                      

Powołanie się przez sąd przy ustalaniu zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na potrzebę utrzymania wysokości zadośćuczynienia w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa, nie może prowadzić do podważenia kompensacyjnej funkcji zadośćuczynienia.

Wyrok Sądu Apelacyjnego  w Białymstoku z dnia 1999.10.12 I ACa 318/99 OSA 2000/6/27                                                                                                                            

Obowiązek zaspokojenia roszczenia o zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nie staje się wymagalny dopiero z datą wydania uwzględniającego to roszczenie wyroku wydanego w toku wytoczonego o nie procesu sądowego, lecz z chwilą wezwania dłużnika do jego zaspokojenia (art. 455 k.c.)

W przypadku zaś, gdy odpowiedzialność za wyrządzoną przez sprawcę szkodę ponosi ubezpieczyciel, zobowiązany on jest na podstawie art. 817 § 1 k.c. spełnić świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2003.07.09 I ACa 396/03 Wokanda 2004/12/41                                                                                                                              

Uciążliwości i przykrości odczuwane przez poszkodowanego nie uzasadniają przyznania zadośćuczynienia. Wymagane jest tu zaistnienie rozstroju zdrowia, przy czym za równoznaczne z rozstrojem zdrowia nie mogą być ujemne przeżycia, czy nawet stres.

Copyright © R&W Kancelaria Prawna - 2014. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij